Financiele administraties en jaarrekeningen

De verzorging van uw financiele administratie geschiedt met -door registeraccountants- goedgekeurde software. Het rekeningenstelsel wordt op maat gemaakt zodat het voldoet aan de wensen van de client en tevens voldoet aan de wettelijke eisen. Op basis van aan te leveren dagboeken (deze krijgt u van ons) verwerken wij elke mutatie in de financiele administratie. De codering door de client of door ons wordt constant gecontroleerd. Standaard ontvangt u elk kwartaal een financieel verslag. Per 1 april, 1 juli en 1 oktober zijn dit tussentijdse verslagen. Op 1 januari is dit het jaaroverzicht op basis waarvan de financiele jaarrekening wordt opgemaakt. Deze ontvangt u in april of mei na afloop van het betreffende boekjaar.

Salarisadministraties

Salarisadministraties worden verzorgd met een softwarepakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dit doorontwikkelde pakket voorziet in alle verplichtingen die door de wet aan de werkgever worden opgelegd in het kader van de loonadministratie. Wij verzorgen op basis van aan te leveren persoonsgegevens de salarisadministratie van loonstrookje tot jaaropgave. De aangiften loonbelasting, U.W.V., pensioenfondsen en andere instanties worden door ons verricht.
Door de wetgever opgelegde mutaties worden niet in rekening gebracht.

Artiestenregeling

De artiestenregeling op basis van gageverklaringen wordt uitgevoerd met een speciale module in het softwarepakket. De "kleine vergoedingsregeling" wordt, indien gewenst, door ons uitgevoerd en resulteert in een lagere afdracht van loonbelasting.
De verwerking van de gageverklaring, de aangifte naar de belastingdienst en de opgaven aan U.W.V., alsmede de salarisspecificatie en jaaropgave van de werknemer wordt door ons verzorgd. Voor beroepssporters is dezelfde regeling van toepassing.

Toezicht controle belastingdienst en U.W.V.

Bij controles van de belastingdienst en U.W.V. (Uitvoeringsinstellingen Werknemers Verzekeringen)
houden wij toezicht op de gang van zaken.
In overleg met de cliënt en de controlerende instantie worden de controles uitgevoerd en het rapport besproken.

Bewindvoeringen Kantongerecht (clientenstop ingelast)

In opdracht van gemeenten, zorginstituten of clienten voeren wij bewindvoeringen en/of budgetbeheer uit. Bij bewindvoering is hiervoor een uitspraak van de kantonrechter vereist. Regulering van alle financiele zaken is daarna een verantwoordelijkheid van ons kantoor. In samenwerking met WSNP-bewindvoerders verzorgen wij budgetbeheer voor clienten die in een WSNP-traject zijn opgenomen. De doelstelling is om mensen verantwoord en met succes door de driejarige schuldsaneringsperiode heen te helpen.
Indien u nadere informatie wenst te ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen met Henk Aerts (zie onderdeel Team) die als bewindvoerder bij het kantongerecht te Venlo is geregistreerd.

Inkomstenbelasting

Alle aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen worden door ons verzorgd. Ook voor het zogenaamde F-biljet (in geval van overlijden of emigratie) kunt u bij ons terecht. De inkomstenbelasting wordt met toegepaste software berekend. De aangiften worden door ons opgesteld en door u getekend en verzonden.

Loonbelasting en werknemers verzekeringen

Loonbelasting wordt door middel van de loonadministratie berekend per werknemer en per tijdvak. De aangiften worden door ons opgesteld en verzonden. Bij controle van de loonadministratie overleggen wij alle fiscale bescheiden.
Ook de premies werknemersverzekeringen worden met de loonadministratie berekend. De premies worden afgedragen op basis van voorschotten. Wij zorgen er voor dat de voorschotten niet meer als 5% afwijken van de definitieve afrekening.

Vanaf 1 januari 2006 dienen werkgevers nog maar 1 gecombineerde loonaangifte in bij de Belastingdienst. Deze loonaangifte vervangt het stelsel waarin werkgevers bij U.W.V. hun aangifte voor de premies werknemersverzekeringen moesten doen en bij de Belastingdienst hun aangifte loonbelasting en premies volksverzekeringen. Bovendien is men dan verplicht om de loonaangifte elektronisch in te dienen. Wij zijn op deze wijziging in het stelsel voorbereid. Voor meer informatie volg op bladzijde links: loonaangifte 2006.

Omzetbelasting (BTW)

 Wij zorgen voor uw teruggaaf van omzetbelasting (BTW) na aanschaf van zonnepanelen door particulieren. De hele procedure wordt door ons uitgevoerd voor 80,00 euro exclusief BTW. De BTW op onze factuur ontvangt u overigens ook terug van de belastingdienst.

 Met de financiele administratie wordt exact berekend welke bedragen er aan omzetbelasting per tijdvak afgedragen of terug ontvangen moeten worden. De berekeningen worden gemaakt en de aangiften worden door ons opgesteld.
Eventuele suppletie-aangiften worden ook door ons verzorgd.

Erfbelasting

Vier maanden na het overlijden van een erflater ontvangen erfgenamen een aangiftebiljet voor successierecht. Wij verzorgen deze fiscale aangifte voor erfgenamen in een nalatenschap. Dit houdt in dat wij -op basis van de door erfgenamen verstrekte informatie- de fiscale aangifte invullen en na ondertekening van de erfgenamen of hun gevolmachtigde aan de betreffende belastingdienst verzenden. Indien gewenst verzorgen wij de gehele afwikkeling van een nalatenschap. Nadat een notaris de verklaring van erfrecht heeft afgegeven zullen wij de nalatenschap onderzoeken, laten vaststellen, aan erfgenamen voorleggen en op basis van wettelijk of testamentair erfrecht een verdeellijst opstellen welke na goedkeuring van de erfgenamen wordt uitgevoerd. Indien onroerende of roerende zaken hiervoor verkocht moeten worden zullen wij ook deze werkzaamheden uitvoeren. De uitvoering van een dergelijk traject gebeurt in constant overleg met de erfgenamen of hun gevolmachtigde. Indien erfgenamen niet zeker zijn van een positieve nalatenschap adviseren wij altijd om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden en geen enkele actie te ondernemen tot dat duidelijk is of de nalatenschap positief of negatief is. Indien er door erfgenamen handelingen worden uitgevoerd alvorens dit duidelijk is, kunnen deze handelingen worden gezien als een daad van zuivere aanvaarding. De erfgenaam wordt dan geacht de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard, ook als deze nalatenschap enkel schulden bevat.

Schenkbelasting

Schenkingen (kunnen) worden belast met schenkingsrecht afhankelijk aan wie een schenking wordt gedaan en hoe hoog het bedrag is. Op de internetpagina van de belastingdienst wordt dit duidelijk omschreven en gespecificeerd. Wij verzorgen de aangifte schenkingsrecht op basis van de door de schenker aangeleverde informatie.